Mga TindahanMaging merchant namin
Mga download
English
Mamili gamit ang Bitcoin, BNB, at higit pa!
Sa Binance Pay, mas madali na ngayong gumastos ng crypto. Bisitahin ang alinman sa mga nakalistang merchant para bilhin ang mga paborito mong bagay gamit ang crypto sa Binance Pay. Isabuhay ang #CryptoLifestyle
Mamili gamit ang Binance Pay
Kunin ang Binance Pay para sa iyong negosyo
Tumanggap ng mga bayad sa cryptocurrency at mag-tap sa aming 6.9 na milyon at dumaraming mga user ng Pay
Maging isang Merchant